اقتصادیکسب و کار ایرانی

دیه اندام تناسلی

اندام تناسلی یکی از مهم ترین و حساس ترین اندام های بدن هر انسانی است. فرقی ندارد که زن باشیم یا مرد. در هر صورت اندام تناسلی نقشی بسیار حیاتی در ادامه زندگی اجتماعی و خانوادگی ما خواهد داشت. ازدواج، ادامه زندگی، بچه دار شدن و بسیاری از امور مهم زندگی هر شخصی با اندام تناسلی او در ارتباط است.

چنانچه اندام تناسلی با مشکلی مواجه شود می تواند زندگی شخص را با مشکلات فراوانی مواجه کند و حتی موجب آسیب های شدید روحی، روانی و جسمی شود و ارتباطات و اعتماد به نفس شخص را به طور کلی تحت تاثیر قرار دهد و مسیر زندگی شخص را دستخوش به طور کلی تغییر دهد.

آسیب به اندام تناسلی ممکن است امکان ازدواج و تشکیل خانواده را از فرد بگیرد یا مانع از بچه دار شدن او شود. یا حتی موجب بر هم خوردن زندگی خانوادگی فرد شود. لذا باید آسیب به این اندام حساس و حیاتی مجازات و عواقب شدیدی برای شخصی که این آسیب را وارد کرده است در پی داشته باشد.در این مقاله به بررسی دیه اندام تناسلی زن و مرد خواهیم پرداخت و انواع آسیب های وارد شده خواهیم پرداخت. اما ابتدا لازم است ۲ اصطلاح مهم را بررسی کرده و تعریف آنها را بدانیم.

تعریف دیه

« دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود.»

در توضیح ماده فوق باید گفت که دیه نوعی مجازات شرعی است که در جنایات غیر عمدی و یا جنایات عمدی در صورتی که امکان قصاص وجود نداشته باشد باید پرداخت شود. در واقع شاید بتوان اینگونه گفت که دیه نوعی مجازات خسارت گونه است که باید به شخصی که آسیب بدنی غیر عمدی به او وارد شده است پرداخت شود.میزان دیه ممکن است دقیقا در قانون مشخص شده باشد یا تشخیص آن بر عهده قاضی گذاشته شود.

Reproductive organs

تعریف ارش

« ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده و با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.»

طبق تعریف بالا ارش دیه ای است که میزان آن دقیقا در قانون مشخص نشده است. قاضی در این موارد باید با توجه به میزان آسیب وارده به شخص، اوضاع و احوال و جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی میزان دیه را تعیین نماید. به عنوان مثال در شرع و قانون میزان دیه یک دست دقیقا مشخص شده است. اما چنانچه قسمتی از دست آسیب دیده باشد قاضی موظف است میزان آسیب را با همکاری کارشناس پزشکی قانونی مشحص نماید و با توجه به درصد آسیب دیدگی به نسبت به کل دست، میزان دیه ( ارش) را مشخص کند.

دیه اندام تناسلی مرد

پیش تر نیز اشاره کردیم که اندام تناسلی یک اندام حیاتی است و آسیب به آن می تواند مسیر زندگی شخصی و اجتماعی فرد را به کلی تغییر دهد. از این رو دیه اندام تناسلی یک دیه سنگین و در برخی موارد معادل دیه کامل است. آسیب به اندام تناسلی نیز مثل آسیب به اندام های دیگر حالات مختلفی دارد. این تفاوت هم از میزان آسیب ناشی می شود هم از اینکه آیا فرد آسیب دیده سالم بوده یا حسب مورد فلج، عنین یا خنثی و…

دیه قطع آلت مرد از ختنه گاه یا بیشتر

طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی قطع آلت مردانه از محل ختنه گاه یا بیشتر مستحق دیه کامل است. اگر کمتر از این میزان از آلت مردانه قطع شده باشد به همان میزان از دیه کامل کسر خواهد شد. البته قطع آلت تناسلی در مردان خنثی، فلج یا عنین متفاوت است.

چنانچه اندام تناسلی فرد فلج باشد طبق ماده ۶۶۳ دیه قطع اندام تناسلی او ثلث ( یک سوم ) دیه کامل است .  اما چنانچه فرد موجب فلج شدن اندام تناسلی سالم گردد باید دو ثلث ( دو سوم) دیه کامل را پرداخت کند. همچنین دیه قطع قسمتی از اندام تناسلی فلج به نسبت تمام اندام تناسلی محاسبه و مستحق ارش است.

دیه بیضه مرد

همانطور که می دانیم هر مرد دو بیضه دارد. ممکن است بیضه چپ، بیضه راست یا هر دو بیضه آسیب دیده باشد که دیه اندام تناسلی در این فروض متفاوت است.

دیه قطع هر دو بیضه

ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که چنانچه هر دو بیضه مرد قطع شود یا به طور کلی آسیب ببیند فرد مستحق دیه کامل یک انسان خواهد بود.

دیه بیضه چپ

بیضه چپ نسب به بیضه راست اهمیت بیشتری دارد. زیرا نقش اصلی در تولید مثل و بلوغ و تولید هورمون های مردانه بر عهده بیضه چپ است. از این رو آسیب به آن تقریبا برابر با آسیب به تمام اندام تناسلی است.به همین دلیل ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی قطع بیضه چپ را مستحق دو سوم دیه کامل می داند.

دیه بیضه راست

بیضه راست طبق ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی ثلث دیه کامل را دارد.

دیه اندام تناسلی زن

اندام تناسلی زنانه نیز از حساس ترین و حیاتی ترین اندام های یک زن محسوب می شود. آسیب به این اندام  می تواند زندگی شخص را به طور کلی از بین ببرد. دیه اندام تناسلی زن شامل بخش های مختلفی مثل دیه اندام تناسلی، عانه، پرده بکارت و… می شد. هر یک از این موارد را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

دیه اندام تناسلی زن

ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی درباره دیه اندام تناسلی زن مقرر می دارد. چنانچه آسیب وارده منجر به قطع دو طرف اندام جنسی زن گردد مستحق دیه کامل زن و چنانچه موجب قطع یک طرف آن گردد مستحق نصف دیه است. چنانچه فقط قسمتی از آن آسیب دیده باشد به همان میزان دیه پرداخت خواهد شد. همچنین چنانچه آسیب به اندام تناسلی به نحوی باشد شخص امکان نگه داری ادرار را نداشته باشد مستحق دیه کامل است.

دیه پرده بکارت

اگر پرده بکارت دختر توسط شوهر و با رضایت دختر پاره شده باشد شامل دیه نمی شود. اما چنانچه پرده بکارت بدون رضایت دختر چه توسط شوهر و چه توسط غیر شوهر پاره شده باشد زن مستحق دریافت ارش البکاره است که معادل مهرالمثل می باشد. اگر پرده بکارت توسط شخصی غیر از شوهر به صورت عمدی پاره شده باشد علاوه بر مهرالمثل طبق قانون مجازات (تعزیر) خواهد شد.

دیه افضاء همسر و غیر همسر

افضاء به معنای این است که در اندام تناسلی زن به نحوی پارگی ایجاد شود که اندام جلویی و پشتی زن به هم متصل شود. در تعریف فقهی و قانونی نیز پارگی به نحوی که راه پس و پیش زن یکی گردد را افضاء گویند.اگر افضاء توسط همسر و به سببی غیر از مقاربت ایجاد شده باشد ،زن مستحق دریافت دیه کامل خواهد بود. مقاربت با همسر غیر بالغ اگر موجب افضاء شود نیز زن را مستحق دیه کامل می نماید.

اگر افضاء توسط غیر همسر و سببی غیر از مقاربت انجام شده باشد زن مستحق دیه کامل خواهد بود. اما چنانچه نزدیکی و مقاربت جنسی با غیر همسر موجب افضاء زن شده باشد زن علاوه بر دیه کامل مستحق مهرالمثل خواهد بود. همچنین اگر زن باکره نیز بوده باشد علاوه بر دیه کامل بابت افضاء و مهرلمثل بابت نزدیکی مستحق ارش البکاره نیز خواهد بود.

دیه اندام تناسلی پشتی ( باسن )

اندام پشتی نیز اهمیت زیادی دارد. هم در نشستن و حفظ تعادل و هم در کیفیت اندام و ارتباط جنسی تاثیر به سزایی دارد. از این رو آسیب به آن می تواند زندگی شخصی و اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. آسیب به این عضو نیز حالات مختلفی دارد که به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم.

دیه کپل

چنانچه آسیب وارده موجب قطع کامل هر دو کپل شود فرد مستحق دیه کامل است. اگر این آسیب منجر به قطع کامل یکی از کپل ها شود نیز نصف دیه باید پرداخت شود. همچنین آسیب به قسمتی از کپل نیز به همان نسبت آسیب وارده منجر به دیه می شود.

دیه استخوان دنبالچه

استخوان دنبالچه نیز نقش مهمی در حفظ تعادل، نشستن و نگهداری مدفوع دارد. چنانچه استخوان دنبالچه به نحوی آسیب ببیند که امکان نگه داری مدفوع و باد را از شخص بگیرد شخص مستحق دیه کامل است. اگر این آسیب به نحوی باشد که امکان ضبط مدفوع را داشته باشد ولی قادر به نگهداری باد نباشد مستحق ارش خواهد بود. همچنین اگر میزان آسیب به نحوی باشد که در نگهداری باد و مدفوع تاثیری نگذارد ارش تعلق می گیرد.

مشاور حقوقی نقش مهمی در حل و فصل مسائل حقوقی افراد و شرکت‌ها دارد. در زیر تعدادی از دلایلی که استفاده از خدمات یک مشاور حقوقی خوب را توصیه می‌کنند، آورده شده است.

دکمه بازگشت به بالا