مجله عمومی

۳۰ ویژگی افرادی که ذهن مُتمرکز دارند

1- ولی ثانیه ها آنها همچنین هوشیاری و حساسیت دارند.

2- فقط یکباره موضوعات بحثداشتن تخصص و نظرات؛

3- همیشه چندین پروژه جدی دارند؛

4- برای یک سال جلوتربرنامه نوشته شده و برای ده سال افق داشتن؛

5- با ترتیب، اولویت و کوتاه صحبت می کنند؛

6- در کسب مهارت جمع آوری افکار و کلمات آنها بسیار تمرین کرده اند.

7- زندگی آنها بر اساس سیستماتیک طراحی شده؛

8- مردم متقلب به تدریج از زندگی او حذف شود.

9- کلمات به جای آن و از کلمه ” انتخاب کنیدمنآنها بسیار کم استفاده می کنند.

10- با ریاضیات آنها هاله ای دارند.

11- انتخاب “یک دوست“آنها بسیار سختگیر هستند اما هستند بسیاری از آنها زمان، وعده ها، کنترل خود و عشق را حفظ می کنند;

12- صحبت کردن وقت مخاطب را تلف نمی کنند;

13- در مورد آنچه به صورت ریاضی می گویندمدیریت کنید دارند؛

14- درک توالی و درک فرآیند اجرا منافع خود دارند؛

15- چند قدم جلوتر، پیامدهای کلمات خودشان را می سنجند.

16- با کار تیمیآنها به طور مداوم اعتماد شبکه های تجاری خود را به دست می آورند.

17- کلیه پروژه های موجود به ده قسمت تقسیم شده است آنها این کار را انجام می دهند و با آرامش و صبر پیش می روند.

18- عمومیت کارشان بیننده طولانی مدت است؛

19- منحنی های ثبات شناختی و رفتاری طبقات آنها به طور منظم نقاشی بکشید و آن را به موقع انجام دهید.

20- الماس فکر می کنند و می گویند: یک مقدمه کوتاه، تشریح و نتیجه;

21- فقط جهان بینی آنها باید روزی چندین بار بسته به موقعیت و مخاطب جهان بینی خود را تغییر دهند.

22- نیاز بهنمایش«از خود گرفته اند: مثل زیردریایی گاهی به دریا می آیند.

23- مؤثرترین دانشی که سعی می کنند با حوصله از آن استفاده کنند، دانستن اینکه چرا مردم آن گونه که انجام می دهند رفتار می کنند است؛

24- از طرفی که مکرر بد نیت آنها به تدریج خود را حذف می کنند زیرا ارزش ساختن ندارد.

25- در سال حداقل طبق عرف دانمارکی نیمه دقیق آنها خواندند (حدود هجده کتاب).

26 آنها به موقع تصمیم می گیرند: کی ساکت باشیم و زمانی که درگیری;

27- خشم را تحریک می کند آنها بر توانایی های خود کنترل دارند.

28- از صبح تا شب پیگیری کنید برای به دست آوردن بهتر هستند و دفترچه خود انتقادی آنها به طور منظم به موقع هستند.

29- با شخصیت و اعتماد به نفس بالا نیازی به حیله گری و تهمت زدن نیست آنها ندارند؛

30- بیشتر اوقات به جای عکس العمل، سکوت انجام می دهند

دکمه بازگشت به بالا