کسب و کار ایرانیمجله عمومی

تعبیر خواب گردو با پوست خشک

تعبیر خواب گردو از معبران مختلف

تعبیرگران کهن نهال گردو و خود گردو را ثروتی بیان می‌کنند که به سختی بدست آمده باشد. البته لازم به ذکر است که بدانید تعبیر گردو با پوست و مغز گردو متفاوت است همانگونه که پوست گردو دست آدمی را سیاه می‌کند در خواب‌های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده‌اش با کید و نیرنگ و آلودگی دست و دامن، آن را به چنگ می‌آورد و می‌برد و می‌خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می‌ماند.

ابن سیرین میگوید : تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید.

جابر مغربی میگوید : اگر در رؤیا مشاهده کنی که گردو داری، این خواب نشانه این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) میفرمایند : تعبیر درخت گردو مرد «عجمی» است که نسبت به اهل و عیال و زن و فرزند خودش بخشنده و سخاوتمند می‌باشد. اگر ببینی روی درخت گردو رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگ و سرشناس عجمی رابطه برقرار می‌کنی.

تعبیر خواب گردو از معبران غربی

آنلی بیتون میگوید : خوردن گردو در خواب، علامت آن است که یکی از باارزش‌ترین نقشه‌هایتان عملی می‌شود.

هانس كورت میگويد : ديدن گردو در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها است.
اگر خواب ببينيد مشغول خوردن گردو هستيد، به اين معنا است كه به آرزوهاى خود دست مى‌يابيد.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید : تعبیر دیدن گردو در خوابتان این است که شما به وظیفه ای که در دست دارید اما زمان خود را هدر می دهید.
تعبیر دیگر خواب گردو ، خوشی و فراوانی است.

تعبیر خوردن گردو در خواب نشان دهنده آرامش و شادی و فراموش کردن مشکلات زندگی است.
تعبیر خواب خوردن گردو به این معنی است که تغییرات محیط می تواند در روحیه شما تاثیر خوبی داشته باشد.

آنلی بیتون میگوید : تعبیر خوردن گردو در خواب ، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود

تعبیر خواب گردو با پوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام به چنگ می‌آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می‌کنید. اگر ببینید گردو را پوست می‌کنید که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می‌شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می‌آورید کام بخش است.

تعبیر خواب مغز گردو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد.
مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می‌افتد حلال تر و لذت بخش تر است.

تعبیر خواب درخت گردو

تعبیر خواب کاشتن یا مراقبت کردن از درخت گردو نشان دهنده انرژی های مثبت اطراف شماست. سعی کنید از آن ها به نحو احسنت استفاده کنید تا به ثروت و شادی برسید.

آنلی بیتون میگوید : تعبیر دیدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در زندگی است .

آنلی بیتون میگوید : اگر در خواب تان گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید ، تعبیرش آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود .
اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می کنید ، تعبیرش آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد .

تعبیر خواب پختن غذا با گردو

اگر در خواب دیدید که با گردو آشپزی می کردید یا در غذا گردو می ریختید تعبیرش این است که باید در سرمایه گذاری های خود خلاق باشید و با عقل و منطق و استراتژی های خاص خود پیش بروید.

تعبیر خواب گردو در درختان

آنلی بیتون میگوید : اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.
اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می‌کنید، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید به سختی می‌توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه‌های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید.
اگر خواب ببینید گردویی که می‌شکنید، مغزی خراب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می‌گردد.

هانس كورت میگويد : اگر در خواب مشاهده كنيد كه گردو مى‌شكنيد و مغزى خوب و سالم دارد، بيانگر آن‌ است كه در حرفه‌ى خود پيشرفت مى‌كنيد.

تعبیر خواب ناتوانی در شکستن گردو

اگر در خواب تان نتوانستید گردوها را بشکنید و یا آن را باز کنید تعبیرش این است که از زندگی نا امید شده اید و پروژه های کاری خود را رها می کنید.

کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید : تعبیر خواب دیدن اینکه شما گردو را می شکنید، پیش بینی می کند که انتظارات و توقعاتتان خراب می شود (در هم می شکند)

آنلی بیتون میگوید : اگر خواب ببینید به سختی می توانید گردوها را بشکنید ، تعبیرش آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید .
اگر خواب ببینید گردویی که می شکنید ، مغزی خراب دارد ، تعبیر این خواب آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می گردد.

تعبیر خواب گردو های پوک و بدون مغز

تعبیر خواب دیدن پوسته های گردو، بدون مغز این است که ثروت خود را از دست داده اید. ممکن است هزینه های زیادی را به این دلیل متحمل شده باشید.

آنلی بیتون میگوید : تعبیر دیدن گردوهای پوک و بی مغز در خواب ، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد .

تعبیر خواب گردوی بزرگ

تعبیر خواب دیدن گردو های بزرگ نشان دهنده سرمایه گذاری های بزرگ شما برای رسیدن به اهدافتان است.

تعبیر خواب گردو دادن به کسی

تعبیر خواب دادن گردو به کسی نشان دهنده مبادلات و معاملات زندگی است که سود مالی بسیای را به دنبال دارد.

تعبیر خواب سبد گردو

تعبیر خواب سبد گردو نشان دهنده تولید فراوان و سود مالی زیاد است. این خواب نوید خوشبختی ها در آینده است.

منبع:

 eg.all.biz

gardenerspath.com

دکمه بازگشت به بالا