کسب و کار ایرانیمجله علمی و سلامت

شکستگی بینی چند درصد دیه دارد؟

تفاوت دیه با توجه به نوع ضربه به بینی

بهترین جراح بینی گوشتی در تهران معتقد است قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است دیه شکستگی بینی کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی درصورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است. لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود. در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

دیه شکستگی بینی

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی، ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند.

میزان دیه شکستگی بینی

 1. قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه‌ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد.
 2. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است.
  لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.
 3. شکستن استخوان بینی درصورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد.
  چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجباست و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است.
 4. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.
 5. از بین بردن هریک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 6. فلج کردن بینی، موجب دو سوم دیه کامل است.
 7. از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 8. سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌ سوم دیه کامل است.
 9. سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، درصورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، و اگر بهبود یابد، موجب یک‌ پنجم دیه کامل است.
 10. دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود نیابد یک ‌نهم دیه کامل است.
 11. دیه سوراخ کردن یک طرف بینی درصورتی که بهبود یابد، یک‌ بیستم دیه کامل است.
 12. دیه سوراخ کردن یک‌ طرف بینیبا پرده وسط آن درصورتی که بهبود نیابد دو نهم دیه کامل است.
 13. دیه سوراخ کردن یک‌ طرف بینی با پرده وسط آن درصورتی که بهبود یابد، یک‌ پانزدهم دیه کامل است.
 14. دیه پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌ سوم دیه کامل دارد.
 15. دیه پاره کردن بینی درصورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، اگر بهبود یابد یک ‌دهم دیه کامل است.

 دیه از بین رفتن بینی ۱۴۰۱​، همچنین دیه شکستن دماغ و استخوان آن، در صورتی که موجب فساد و از بین رفتن بینی شود، برابر با دیه یک انسان کامل است. از بین رفتن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ نیز موجب یک سوم دیه کامل و پارگی بینی، در صورتی که، باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک سوم دیه کامل خواهد داشت.

بر اساس قانون، دیه، مجازاتی است که قانون گذار، بابت صدمه ایی که به جسم دیگری وارد شده، تعیین کرده است. در واقع، دیه، مقدار مال معینی است که برای هر صدمه بدنی، مشخص شده است. در مواردی که یک عضو از بدن، آسیب می بیند اما برای آن قسمت، دیه مشخص نشده است، قاضی، با جلب نظر کارشناس، برای آن، ارش تعیین می کند.

دیه، در مواردی پرداخت می شود که به هر جهتی، امکان قصاص وجود ندارد، جنایت غیر عمد بوده یا طرفین، بر دیه مصالحه کرده اند. یکی از مهمترین اعضای بدن که برای آن، دیه تعیین شده است، بینی است. صدمات وارد شده به بینی​، در رابطه با میزان دیه متعلق به آن، تفاوت ایجاد می کند و در برخی موارد، دیه بینی، ممکن است برابر با دیه انسان کامل باشد.

از این رو، در این مقاله به بررسی میزان دیه انواع صدمات وارد شده به بینی​ در سال ۱۴۰۱، از جمله دیه شکستن دماغ و دیه قطع کردن و از بین بردن آن، دیه از بین رفتن پره ها یا پرده میان دو بینی، دیه پاره شدن، کوفتگی و خراشیدگی بینی و دیه از بین بردن نوک آن می پردازیم.

دیه قطع کردن بینی

مطابق قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده 558 این قانون، در جنایت غیر عمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که ندارد یا قصاص ممکن نیست، همچنین، در صورت مصالحه بر دیه به جای قصاص، دیه ثابت می شود. گاه، در یک درگیری یا تصادف، بینی فرد، مورد آسیب قرار گرفته و این آسیب به نحوی بوده است که تمام بینی فرد قطع می شود، یا نرمه ای که پائین استخوان بینی است، از بین می رود.

مطابق ماده 592 قانون مجازات اسلامی، دیه بینی، در مواردی که بینی قطع شود یا نرمه پائین استخوان بینی از بین برود، دیه کامل است. بنابراین از آنجا که، نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۱، 480 میلیون تومان می باشد، در صورتی که بینی فرد قطع شود و یا نرمه استخوان آن از بین برود، دیه بینی او، از قرار 480 میلیون تومان می باشد.

دیه بینی، در صورتی که بینی قطع شود یا نرمه پائین استخوان بینی از بین برود، دیه کامل است.

دیه از بین بردن نرمه بینی به یک دفعه یا در دفعات مکرر

گاه، پیش می آید که صدمات وارد شده به بینی​، موجب از بین رفتن تمام نرمه بینی با از بین رفتن تمام یا مقداری از استخوان بینی می شود. بسته به اینکه این آسیب، در یک دفعه، اتفاق افتاده باشد یا بخشی از آن، در یک دفعه و بخش دیگر، در دفعه دیگری، میزان دیه بینی، متفاوت است که بنا بر ماده 592 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از:

چنانچه، از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی، در یک دفعه اتفاق افتاده باشد، موجب دیه کامل است. نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۱، 480 میلیون تومان می باشد. بنابراین، چنانچه، نرمه بینی، در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی، در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه، دیه کامل و برای استخوان، تعیین می شود که قاضی، آن را با نظر کارشناس، بر اساس میزان دیه انواع صدمات بینی، با نرخ دیه سال 1401 تعیین می کند.

دیه شکستن بینی در قانون ایران

گاه، صدمات وارد شده به بینی​، در اتفاقات عمدی یا غیر عمدی، نظیر ضرب و شتم و یا تصادف، موجب شکستن دماغ و استخوان بینی فرد می شود. دیه بینی، در مورد شکستن دماغ و استخوان های آن، در ماده 593 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. مطابق این ماده، دیه شکستن دماغ فرد، در سه حالت، بررسی می شود:

در صورتی که شکستگی استخوان، موجب فساد بینی یا از بین رفتن آن شود، دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۱، که 480 میلیون تومان می باشد را در بر خواهد داشت؛ در صورتی که بتوان، شکستگی استخوان را بدون اینکه عیب و نقصی در آن بماند، اصلاح نمود، یک دهم دیه کامل را در بر خواهد داشت که بر اساس  ، 1401، 48 میلیون تومان می باشد.

در صورتی که شکستگی بهبود یابد، اما این بهبود، همراه با عیب و نقص در بینی باشد، موجب ارش می شود. شاید، عبارت دیه شکستن دماغ، 4 درصد دیه انسان کامل 1401 است را شنیده باشید. باید دانست، در مورد ارش دیه شکستن دماغ، معمولا، 4 درصد دیه انسان کامل در نظر گرفته می شود. البته این میزان، بسته به نظر قاضی و میزان آسیب، متغیر است. چنانچه، بر اثر شکستن دماغ، بویایی فرد، از دست برود، دیه از دست دادن حس بویایی، به وی، تعلق خواهد گرفت.

دیه از بین رفتن پره ها یا پرده میان بینی

یکی دیگر از اتفاقاتی که ممکن است بر اثر اتفاقات عمد یا غیر عمد، برای بینی فرد بیفتد، از بین رفتن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ بینی است. از این رو، قانون گذار، در ماده 594 قانون مجازات اسلامی، دیه بینی، در مورد از بین رفتن هر یک از پره ها یا پرده میان دو سوراخ آن را تعیین نموده است. مطابق این ماده، دیه از بین رفتن پره های بینی، بدین صورت می باشد: از بین رفتن هریک از پره های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک سوم دیه کامل است که بر اساس میزان مقرر در قانون و نرخ دیه ۱۴۰۱ که 480 میلیون تومان می باشد، 160 میلیون تومان محاسبه خواهد شد.

دیه پاره شدن بینی

پاره شدن بینی نیز، یکی دیگر از انواع صدماتی است که ممکن است بر بینی، وارد شود و این صدمه، چه به صورت عمدی باشد، چه به صورت غیر عمدی، موجب تعلق دیه است. دیه بینی در مورد پاره شدن آن، در قانون مجازات اسلامی، پیش بینی شده است. برای بررسی دیه پاره شدن بینی، باید دو حالت را در نظر گرفت که عبارتند از:

در صورتی که پارگی بینی، موجب از بین رفتن بینی یا نوک آن نگردد، یک سوم دیه کامل که در سال 1401، 480 می باشد، 160 میلیون تومان محاسبه خواهد شد و در صورتی که پارگی، بهبود پیدا کند، یک دهم دیه کامل، یعنی 48 میلیون تومان خواهد بود.

دیه از بین بردن نوک بینی

گاه پیش می آید، نوک بینی فرد، بر اثر صدمات وارد شده به بینی، از بین می رود. قانون گذار در در این خصوص نیز ساکت نبوده و در ماده 599 قانون مجازات، اقدام به مشخص کردن دیه، برای از بین بردن نوک بینی فرد نموده که به شرح زیر می باشد. بر اساس این ماده قانونی، دیه بینی، در مورد از بین بردن نوک آن که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می باشد که بر اساس متن مقرر در قانون و مبلغ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۱ که 480 میلیون تومان می باشد، 240 میلیون تومان محاسبه می گردد.

دیه خراشیدگی بینی

در بخش های قبل، بررسی نمودیم، دیه بینی در مورد قطع کردن آن، در سال ۱۴۰۱، چقدر است و در ادامه، دیه از بین بردن نرمه بینی، دیه شکستن دماغ، از بین رفتن پره ها یا پرده میانی بینی، پاره شدن بینی و از بین رفتن نوک بینی را بررسی نمودیم. در این بخش، دیه خراشیدگی بینی را بیان خواهیم نمود.

گاه پیش می آید که صدمات وارد شده به بینی​، صرفا یک خراشیدگی ساده می باشد و بینی فرد آسیب جدی ندیده است. چنانچه این خراشیدگی بدون خونریزی باشد، نام دارد و قانون گذار در ماده 709 قانون مجازات اسلامی، اقدام به تعیین دیه، برای صدمات وارد شده به سر و صورت نموده است. و میزان دیه آن را یک صدم دیه کامل تعیین نموده است. که بر اساس میزان دیه انواع صدمات وارد شده به بینی 1401، یک دهم دیه کامل در ماه غیر حرام 48 میلیون و در ماه حرام 68 میلیون تومان می باشد.

دیه کوفتگی بینی

در بخش های قبل، دیه بینی در مورد قطع کردن آن، دیه از بین بردن نرمه آن، دیه شکستن دماغ، از بین رفتن پره ها یا پرده میانی آن، پاره شدن بینی، از بین رفتن نوک بینی و خراشیدگی آن را بررسی نمودیم. اما سوالی که در این بخش، مطرح می شود، این است که دیه کوفتگی بینی، چقدر بوده و چگونه محاسبه می شود.

گاه، پیش می آید که صدمات وارد شده به بینی​، صرفا کوفتگی بینی بوده و شکستگی، جراحت یا از بین رفتن بینی اتفاق نیفتاده است. در این خصوص نیز، فرد آسیب دیده، مستحق دریافت خسارت صدمات وارد شده به بینی​ خود می باشد؛ اما از آنجا که کوفتگی بینی، دیه مقدر و معینی در قانون ندارد، پس از اعلام نظر پزشکی قانونی، در خصوص صدمات وارد شده​، مطابق نظر قاضی، برای فرد، ارش در نظر گرفته می شود.

دیه کبودی و ورم بینی

در بخش های قبل، دیه قطع، از بین بردن نرمه، دیه شکستن دماغ، از بین رفتن پره ها یا پرده میانی، پاره شدن، از بین رفتن نوک، خراشیدگی و کوفتگی بینی، را بررسی نمودیم. سوالی که در این بخش، مطرح می شود، این است، که دیه کبودی و ورم بینی، چقدر است، لذا، در این بخش، به توضیح این موضوع، خواهیم پرداخت.

بنابر ماده 714 قانون مجازات اسلامی، دیه کبود شدن صورت، سه هزارم دیه کامل، می باشد؛ از آنجا که بینی نیز بخشی از صورت می باشد، در صورتی که کبودی در بینی نیز اتفاق بیفتد، می بایست سه هزارم دیه کامل در سال 1401، که مبلغ یک میلیون و 440 هزار تومان می باشد، پرداخت گردد.

دیه انحراف و کج شدن بینی بعد از عمل

در بخش های قبل، پس از بررسی دیه بینی در مورد قطع، از بین بردن نرمه، دیه شکستن دماغ، از بین رفتن پره ها یا پرده میانی، پاره شدن، از بین رفتن نوک، خراشیدگی و کوفتگی آن، دیه کبودی و ورم آن را بیان نمودیم. از آنجا که، با افزایش عمل های زیبایی، ضریب خطا نیز در اینگونه عمل ها، بالا رفته است، در این بخش، توضیح خواهیم داد، دیه انحراف و کج شدن بینی، بعد از عمل جراحی، چقدر بوده و چگونه، محاسبه می شود.

ماده 593 قانون مجازات اسلامی، بیان می دارد: «در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود.» بنابر این ماده، در صورتی که، بینی در اثر عمل جراحی، یا هر اقدام دیگری، دچار کجی و انحراف شود، با نظر کارشناس دادگستری، ارش داشته و دارای دیه مقدر، نمی باشد.

دیه دامیه بینی

در بخش های قبل، پس از بررسی دیه قطع، از بین بردن نرمه، دیه شکستن دماغ، از بین رفتن پره ها یا پرده میانی، پاره شدن، از بین رفتن نوک، خراشیدگی و کوفتگی بینی و دیه کبودی و ورم آن، دیه بینی، در مورد انحراف آن را پس از عمل زیبایی توضیح دادیم. در این بخش، به بررسی دیه دامیه بینی، خواهیم پرداخت.

بنابر ماده 709 قانون مجازات اسلامی، در بحث جراحات سر و صورت و دیه آنها: «دامیه، جراحتی که اندکی، وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد» بر اساس همین ماده قانونی، دیه چنین جراحتی در بینی، دو صدم دیه کامل بوده، که با احتساب دیه کامل سال 1401، 9 میلیون و 600 هزار تومان، می باشد.

منبع: utswmed.org

دکمه بازگشت به بالا